Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

(dále jen Všeobecné podmínky, zkratka "VP")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb společnosti OpenSys s.r.o., se sídlem Náměstí 125, Lhenice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl , vložka C26674, IČ:06418414, DIČ: CZ06418414.

1.2. Služby v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

1.3. Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem v ní uvedeným a platí na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.

2. Definice pojmů

2.1. Poskytovatelem je obchodní společnost OpenSys, s.r.o., IČO: 06418414, která je poskytovatelem elektronických služeb, dále jen "poskytovatel".

2.2. Uživatel je osoba, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na poskytované služby. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která právoplatně odebírá služby na základě sjednané smlouvy. Pro potřeby smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o připojení se má na mysli uživatelem také pojem zákazník.

2.3. Subdodavatel je osoba dodávající poskytovateli dílčí plnění, nutné pro poskytování služeb.

2.4. Testovací období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.

2.5. Závazná objednávka je úkon uživatele s účinky smlouvy, pokud je poskytovatelem přijata.

2.6. Server je systém technických a organizačních prostředků, který je připojen k síti poskytovatele.

2.7. Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí poskytovatele a počítačovými sítěmi třetích osob.

2.8. Elektronické služby jsou služby, které užívá uživatel na základě smlouvy. Jedná se o umístění www stránek na serveru poskytovatele, e-mailové služby, připojení na Internet, tvorba www stránek, reklamní služby na Internetu apod.

2.9. Přístupové údaje jsou údaje sestávající z přihlašovacího jména (ID či také login), hesla a hesla pro technickou podporu. Jedná se o údaje sloužící k přístupu uživatele ke službám a přihlášení do Zákaznického informačního systému.

2.10. Spotřebitelem je ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Poskytované služby

3.1. Poskytovatel poskytuje tyto služby:

3.1.1. Pronájem výpočetního výkonu a úložiště, v podobě služeb virtuální server a cloud hosting. Služba spočívá v pronájmu části fyzického serveru jako služby, kdy se uživatel stará pouze o konfiguraci výkonu obdobně jako u dedikovaného serveru. Správu hardware včetně virtualizační platformy zajišťuje poskytovatel.

3.1.2. Správa fyzického nebo virtuálního serveru v podobě takzvaných managed služeb a to jak v infrastruktuře poskytovatele tak v infrastruktuře uživatele.

3.1.3. Poskytování a provoz aplikací, softwaru a softwarových licencí formou služby.

3.1.4. Správa a management webových portálů a e-shopů jak v infrastruktuře poskytovatele tak v infrastruktuře uživatele.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Poskytovatel se zavazuje udržovat telekomunikační infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným ve VOP, resp. ve Smlouvě, zejména mít platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná pro provoz v České republice.

4.2. Uživatel se zavazuje oznamovat závady neprodleně poskytovateli.

4.3. Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do infrastruktury poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem, zejména se nesmí pohybovat v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích a používat systémových příkazů, kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.

4.4. Uživatel nebude používat síť způsobem, kterým by obtěžoval ostatní uživatele sítě, zejména se zdrží nespecifického šíření nevyžádané elektronické pošty. Uživatel bude rovněž udržovat všechny své systémy připojené k síti poskytovatele zabezpečené a nezneužitelné pro reflexívní útoky. Pokud bude připojený systém aktivně využíván k útokům, případně pokud poskytovatel zjistí, že je systém nezabezpečený, vyzve uživatele, aby provedl zabezpečení systému.

4.5. Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).

4.6. Uživatel se zavazuje poskytované služby užívat v souladu s právním řádem. Zejména se zavazuje prostřednictvím poskytovaných služeb nešířit informace, které porušují právo na ochranu osobnosti (např. pomluvy), jsou v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, zasahují do dobré pověsti právnické osoby, porušují autorská práva, porušují průmyslová práva (zejm. ochranné známky), nebo je jejich šíření trestné (např. šíření poplašné zprávy, podněcování nebo schvalování trestného činu, šíření dětské pornografie a dalšího ilegálního obsahu, propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, atd.).

4.7. V případě, že se poskytovatel dozví o podezření, že uživatel neužívá poskytované služby v souladu s právním řádem, vyzve jej, aby se do 5 dnů zdržel tohoto užívání.

4.8. K ohlášení poruch udržuje Poskytovatel telefonickou podporu na čísle +420 381 302 062 a na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4.9. Uživatel je povinen při podpisu smlouvy nebo objednávky na poskytované služby uvést správné a úplné údaje, které budou použity pro fakturaci poskytnutých služeb. Za účelem řádné komunikaci s uživatelem je uživatel dále povinen uvést jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu konkrétní fyzické osoby, která bude sloužit jako kontaktní osoba uživatele pro poskytovatele (dále jen „kontaktní osoba uživatele“). Uživatel je povinen udržovat jak fakturační údaje, tak údaje kontaktní osoby aktuální.

4.10. U služeb, jejichž součástí je poskytování software licencí, nese uživatel plnou zodpovědnost za správnost dodaných údajů a za dodržování podmínek licence. Uživatel je zodpovědný především – ale nikoliv pouze – za hlášení správného počtu uživatelů u licencí účtovaných na jednotky uživatele.

4.11. Poskytovatel je oprávněn monitorovat a zaznamenat telefonní hovor Uživatele nebo zaměstnance Uživatele s pracovníkem Poskytovatele uskutečněný na zákaznické lince. Toto monitorování se uskutečňuje výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude Poskytovatelem zálohován po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku od uskutečnění telefonního hovoru, a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.

5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

5.1. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník služeb je vystaven na webových stránkách poskytovatele. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.

5.2. Ceny za sjednané služby jsou fakturovány měsíčně vždy podle sjednaného tarifu. Splatnost faktur je v případě platby převodem na účet čtrnáctidenní. Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termínem splatnosti se má na mysli den připsání na účet poskytovatele. Pokud ani po 20 dnech od splatnosti faktury nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Ustanovení předchozí věty se neužije v případě první fakturace novému uživateli, kdy platí následující: nezaplatil-li uživatel ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než 1 týden ode dne dodání upozornění, přičemž po marném uplynutí náhradní lhůty může poskytovatel přerušit provoz poskytovaných internetových služeb, tzn. znemožnit přístup k poskytovaným službám uživateli i ostatním účastníkům sítě Internet. Za každý den prodlení je účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Pokud uživatel neuhradí své pohledávky do 30 dnů od termínu splatnosti faktury, bude poskytovaná služba zrušena (např. zrušení připojení, mailu, vedení domény apod.) a poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20% z částky rovnající se výši sjednané úhrady za poskytování služeb ode dne zastavení poskytování služeb do dne řádného ukončení smlouvy. Vystavení upomínky a náklady spojené s její evidencí jsou předmětem poplatku 300,- Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu. Znovuuvedení zrušené nebo přerušené služby do provozu může být zatíženo zřizovacím poplatkem ve výši 1 000,- Kč.

5.3. Pokud Smlouva uzavřená se spotřebitelem skončí před uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla Smlouva uzavřena, je uživatel povinen poskytovateli zaplatit úhradu ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání nebo 20 % součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

5.4. Pokud Smlouva uzavřená s uživatelem fyzickou osobou, která není spotřebitelem ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb. nebo s právnickou osobou skončí před uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla Smlouva uzavřena, je uživatel povinen poskytovateli zaplatit úhradu ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

5.5. Zákazník, který není spotřebitelem ve smyslu zák.č. 634/1992 Sb., může na základě dohody s poskytovatelem zaplatit cenu za sjednané služby předem na nadcházející čtvrtletí, pololetí či jeden rok. Pokud v takovémto případě zákazník předčasně ukončí Smlouvu, poskytovatelem přijaté plnění se nevrací.

5.6. Poskytovatel je oprávněn upravit ceny svých služeb v závislosti na prokazatelném růstu vstupů (elektrická energie a další).

6. Reklamace

6.1. Reklamaci vad poskytované služby je uživatel povinen provést neprodleně po zjištění, a to písemně e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6.2. Pokud dojde k chybnému vyúčtování platby, má Uživatel právo platbu reklamovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, písemně e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6.3. Poskytovatel vyřídí reklamace bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele písemně e-mailem. Případné vrácení peněz bude realizováno na bankovní účet, dle dohody s uživatelem.

6.4. Uživatel bere na vědomí, že v případě výpadku služeb nebo při jejich oprávněném pozastavení či ukončení podle podmínek smlouvy nebo podle Všeobecných podmínek nenese poskytovatel odpovědnost za případné škody resp. ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním služeb. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně ani jinou cestou vymáhat jakékoli jiné náhrady, než alikvotníí slevu za poskytované služby.

6.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele v souvislosti s používáním služeb poskytovatele.

7. Ochrana dat

7.1. Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

7.2. Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje dodržování relevantních právních předpisů, a to zejména zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy dbá zejména o zachování zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikace, a to v podobě ochrany před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením nebo jiným neoprávněným zpracováním nebo využitím. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.

7.3. Uživatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.

7.4. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

Zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici správce

7.5. V případě, že uživatel je fyzickou osobou, jsou poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje, zejména údaje identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

7.6. Bez ohledu na to, zdali je uživatel fyzickou či právnickou osobou, mohou být poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců uživatele, zejména údaje identifikační a kontaktní, ve smyslu GDPR.

7.7. Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které uživatel případně jeho zaměstnanec poskytl při uzavírání smlouvy, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí služby.

7.8. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby.

7.9. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.

7.10. Poskytovatel nepředá osobní údaje uživatelů žádným dalším příjemcům. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.

7.11. Uživatel, případně zaměstnanec uživatele, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

 1. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 2. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 3. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 4. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 5. být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

7.12. Veškerá uvedená práva může uživatel uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách poskytovatele.

7.13. Další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici zpracovatele

7.14. Při poskytování služby může ze strany poskytovatele rovněž docházet ke zpracování osobních údajů z pozice zpracovatele, v takovém případě se kategorizace zpracovávaných osobních údajů odvíjí od typu poskytované služby poskytovatelem uživateli. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti poskytovatele, v pozici zpracovatele, a uživatele, v pozici správce, vyplývající ze zpracování osobních údajů v souladu s článkem čl. 28 GDPR.

7.15. Poskytovatelem jsou v pozici zpracovatele zpracovávány vždy pouze ty osobní údaje subjektů údajů, se kterými uživatel v pozici správce v rámci využívání služby nakládá. Rozsah a kategorie osobních údajů, u nichž se uživatel může dostat v rámci využívání služby do pozice správce ve smyslu GDPR se vždy odvíjí od kategorie konkrétní využívané služby.

7.16. Zpracování osobních údajů bude poskytovatelem prováděno zejména formou náhledu, shromažďování, používání, zálohování, ukládání a výmazu, a to vždy dle typu poskytované služby a za účelem poskytování služby a po celou dobu jejího poskytování.

7.17. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.

7.18. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.

7.19. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů uživatele udílených poskytovateli, které vyplývají z charakteru poskytovaného služby nebo jsou obsaženy v těchto podmínkách a smluvních ujednáních.

7.20. Při poskytování služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

7.21. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:

 1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
 2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
 3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
 4. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
 5. být uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
 6. být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 7. neprodleně uživatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
 8. být uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici,
 9. poskytnout uživateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
 10. poskytnout uživateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito podmínkami a čl. 28 GDPR,
 11. v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit uživatele s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout uživateli, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.

7.22. Uživatel se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu, dostane-li se do pozice správce osobních údajů ve smyslu GDPR, plynou z těchto podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek uživatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli prostřednictvím služby jen takové další osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se uživatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

7.23. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se uživatel zavazuje plnit v případě, že bude ve vztahu k určitým osobním údajům vystupovat v pozici správce, svoji informační povinnost vůči dotčeným subjektům údajům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

7.24. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto podmínek.

8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

8.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služeb z následujících důvodů:

8.1.1. provádění údržby nebo opravy infrastruktury,

8.1.2. stanovených v příslušných právních předpisech (např. § 99 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů– krizový stav nebo § 98 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – závažné porušení bezpečnosti a integrity komunikační sítě poskytovatele z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelních pohrom),

8.1.3. okolností vylučujících odpovědnost ze zákona.

8.2. Poskytovatel provoz Služby obnoví bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby dle předchozích bodů.

8.3. Dojde-li ze strany poskytovatele ke zjištění o nenadálé či neobvyklé skutečnosti související s poskytovanou službou, jež může mít významný vliv na poskytovanou službu, a to zejména v podobě jejího přerušení nebo omezení, a o jejímž charakteru je poskytovatel přesvědčen, že je nutné součinnosti ze strany uživatele, obeznámí poskytovatel uživatele o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím kontaktní osoby uživatele. Uživatel je v takovém případě povinen poskytnout poskytovateli bez zbytečného odkladu součinnost.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli přerušením služeb dle bodu 5.2., 8.1.2., 8.1.3., těchto Všeobecných podmínek.

9.4. Poskytovatel se zavazuje udržovat pojištění fyzicky umístěných technologií uživatelů pro krytí rizik spojených s jejich poškozením, ztrátou nebo odcizením.

9.5. Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tyto VP měnit s tím, že je povinen je zveřejnit měsíc před jejich účinností prostřednictvím adresy www.opensys.cz.

9.6. Právní vztahy vznikající se Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i právní vztahy se Smlouvou související se řídí českým právem.

 

podmínky jsou platné od 1. 5. 2018.